Hur man går tillväga för att jobba med el 

Elektriker är ett eftertraktat yrke då de tjänar tämligen bra och efterfrågan på utbildade elektriker är hög. För att vara en verksam elinstallatör i branschen krävs det en del steg för att processen ska gå till på rätt sätt. Det krävs nämligen auktorisation för att få utöva arbete som elinstallatör. Anledningen till detta är att minimera outbildade hobbyelektriker som genomför farliga elinstallationer utan den kompetens som behövs för jobbet. Beroende på vad för slags elinstallationsarbeten som ska utföras kan olika auktorisationer krävas. 

 

Auktorisation 

I svensk lag finns det ett flertal yrken som är reglerade av olika anledningar. Regleringarna kan handla om exempelvis en examen, legitimation, ett formellt erkännande eller en auktorisation av något slag. I svensk lag står det alltså definierat vad som konkret krävs för att få arbeta inom ett specifikt yrke. Elinstallatör är ett sådant reglerat yrke. För att få verka som elinstallatör behöver du först och främst genomföra och slutföra en utbildning inom yrket. Elutbildningen måste vara relevant utifrån den typ av auktorisering du söker för. I Elsäkerhetsverkets auktorisationsföreskrifter finns det olika färdighets- och kunskapskrav som krävs för olika typer av auktorisationer. Efter godkänt resultat i en relevant elutbildning har du tagit första steget mot att verka som en professionell elinstallatör. Förutom utbildning krävs det även praktisk erfarenhet för att

Elektriker i Stockholm - Anlita en elektriker

 få en auktorisation. Denna erfarenhet måste inkludera elinstallationsarbete. Om både utbildning och praktisk erfarenhet är genomförd korrekt kan du gå vidare och ansöka om en auktorisation. Ansökan sker via Elsäkerhetsverket som i sin tur bedömer och ger ut auktoriseringar. Alla auktoriserade elinstallatörer finns registrerade i ett register hos Elsäkerhetsnätverket. 

Olika auktorisationer för olika arbeten 

Eftersom det finns ett flertal olika typer av auktorisationer för elinstallatörer kontrollerar auktorisationen vilken typ av jobb personen i fråga får utföra. 

Sedan 2017 har nya auktorisationstyper definierats varav det idag finns följande: 

  • A – Fullständig auktorisation. Denna auktorisation omfattar alla typer av elinstallationsarbeten. 
  • AL – Auktorisation lågspänning. Denna auktorisation omfattar alla typer av elinstallationsarbeten på anläggningar med lågspänningar. 
  • B – Begränsad auktorisation. Denna auktorisation omfattar elinstallationsarbeten baserad på anläggningar med lågspänning med vissa begränsningar. Dessa begränsningar innebär att arbetet måste utföras i en befintlig gruppledning. 

 

Elinstallationsföretagets egenkontrollprogram 

Om du som auktoriserad elinstallatör arbetar professionellt måste du verka inom ramen för egenkontrollprogrammet styrt av ett elinstallationsföretag. Detta egenkontrollprogram styr vad för slags arbeten olika personer får utföra för företagets räkning. Anledningen till detta är säkerhetsåtgärder för att säkerställa att elinstallatörer med rätt kompetens utför rätt typ av elarbeten. Det är dock okej att utföra elinstallationsarbete privat som en auktoriserad elinstallatör. Detta arbete får dock inte vara yrkesmässigt och får endast vara arbeten som går under omfattningen av auktorisationen.